Provgrävningen 1931
 
Richard Dybecks skiss över Dalaborgsområdet 1843

1931 företogs en preliminär grävningsundersökning på borgplatsen. Tidigare anges att ”Förstörelsen, som övergått borgen, har varit så grundlig att t. o. m. traditionen om platsen där den legat nästan blivit utplånad. Undersökningen leddes av Hjalmar Larsen, Färgelanda. Per-Olof Westlund har gjort följande redogörelse baserad på Larsens undersökning: ”Udden, på vilken ruinerna ligga, avskiljes från fastlandet genom en ravin, som bildat en naturlig vallgrav. Närmast öster om ravinen ligger en vallanläggning, på tre sidor omlutande en borggård av oregelbundet rektangulär planform. Borggårdens storlek utgör ungefär 27 x  50 meter. Vallarna äro uppförda av sand, direkt på fasta berget, samt äro på sin utsida nedtill skodda med sten, satt i en styv lera, vilken måste enkom forslas till platsen. På sin östra sida begränsas denna borggård av en ovanligt kraftig – något över 3,5 meter tjock – gråstensmur, uppförd i skalmursteknik och utan regelbundna skiftgångar. I norr böjer denna mur av i ungefär rät vinkel år öster. Murens avslutning mot söder är ej närmare undersökt. Där ligger en liten rund kulle, som av Larsen förmodas möjligen innehålla grunden till ett rundtorn.. Yttre längden av nyssnämnda mur är omkring 24 á 25 meter, vilket med den ovan angivna murtjockleken motsvarar en inre längd av 17 á 18 meter.”


Lantmäterikartakarta från 1781 över Dalaborgsområdet

Litteratur:
Larsen, Hj, Dalaborg i: Färgelanda. Tidskrift för Dalslands Folkhögskoleförening, 1931, häfte 2.
Larsen, Hj, Dalaborg i: Färgelanda. Tidskrift för Dalslands Folkhögskoleförening, 1932, häfte 1.
Westlund, P-O, Dalaborg. Ett 500-årsminne i: Hembygden 1934.