Slaget vid Köpmannebro i jan. 1645

Den 20/1 1645 stod ett slag i Köpmannebro mellan svenska och norska trupper. Om detta kan man bl. a. läsa i Skållerudsboken. s. 382
Slaget inträffade under den s. k. Hannibalsfejden 1644-1645, det krig som slutade med freden i Brömsebro samma år.
Även Anders Fryxell berättar om detta i sitt stora verk, Berättelser ur Svenska Historien, del 7, 1901, I slutet av 1644 hade ... Sehested  öfversvämmat och brandskattat en del af västra Värmland. I början af 1645 tågade han därifrån nedåt Dal, slog Ivar Bagge vid Åmål och Johan Wrangel vid Köpmannebro, öfversvämmade landet samt stormade tre särskilda gånger mot Vänersborg, som dock tappert och lyckligt försvarades af Per Lillie. Då en betydligare svensk styrka under Gustaf Otto Stenbock nalkades, gick Sehested mot slutet af februari tillbaka inom norska gränsen. Svenska trupper under nämnde Stenbock rensade först hela Dal och västra Värmland från fiender och angrep sedan Morast. --- I maj fick han förstärkning. Nu uppgåfvo danskarne Morast. Därifrån gick Stenbock längre fram mot fienden. Vid hans annalkande brände danskarne skansen vid Magnorabro och flydde. På samma sätt gick det med fästena vid Magnor och vid Medskog. --- Danskarne stannade först bakom Glommen. Här upp-hörde också svenskarnes framträngande. --- Sålunda hade Stenbock rensat Värmland och Dal från fiender och i farten af ett enda infall tagit fyra särskilda fästen och ett betydligt antal fångar. Dessa kunde han icke med sin ringa styrka bevaka. Därför lät han dem återvända hem på hedersord att ej mer tjäna mot Sverige. För att så mycket som möjligt skilja norrmännen från Danmark tillade han att man visade fångarne denna skonsamhet, emedan de icke vore danskar, Sveriges fiender, utan norrmän, Sveriges grannar och vänner.
I den norske historikern C. O. Munthes bok, Hannibalsfejden 1644-1645. Den norske haers bloddåb, 1901, berättas följande:
December 1644 var ovanligt mild och följdes av en liten temperatur nedgång i början av det nya året. Vi mitten av januari steg temperaturen och snön började att töa, vilket gjorde att nästan alla vintervägar blev oframkomliga. Följden blev att man måste uppbåda bönder som skulle bryta upp sommarvägarna och reparera broarna så att arméerna kunde komma fram. Men allmogen var inte alls tjänstvillig. Sehested klagade över att bönderna på båda sidor om gränsen var lika ovilliga att hjälpa till. De norska bönderna ville inte ens vara gränsvakter.

Hannibal Sehested säger i en skrivelse till amiral Ove Gedda den 30 jan., att såväl Johan Bagges som Gustaf Stakes kompanier var besegrade, vilket synes kunna syfta på slaget vid Köpmannebro (traefningen ved Køpmannebro), medan han i Order och Instruktioner för Peter Juel den 21 feb. formellt riktigare säger att det svenska rytteriet blev slaget vid Åmål, men bara berättar att Ivar Bagges kompani är helt slagen. Samtida källor i Sverige berättar också att Olof Stakes rytteri delvis blev besegrat vid Åmål.
Den 11 jan. hade överste Johan Wrangel kommit till Tunhems prästgård, 5 km sydöst om Vänersborg. Där inväntade han, enl. order, ett kompani fotfolk och några styrkor från Göteborg. I Vänersborg slöt sig även överstelöjtnant Per Lillie med sina dragoner till honom, varefter han fortsatte marschen mot norr och in i Dalsland. På kvällen den 14 jan. hade han kommit fram till Hvenaby vid Frändefors ån i Bolstads socken och nästa dag marscherade han till Köpmannebro. Hans armé bestod då av 3 till 4 kompanier Upplandsryttare (c:a 400 hästar), 2 kompanier av Lillies dragoner (200 man), 200 man infanteri, nämligen: 2 av Gustaf Stenbocks knektar från Jönköpings län och ett kompani från Göteborgs garnison (mest södermanlänningar), artilleriet hade man lämnat efter sig under den snabba marschen.
Då överste Johan Mauritz Wrangel och överste-löjtnant Peder Lillie, som nämnts, den 15 jan. anlände till Köpmannebro, lyckades de ta 3 norska fångar ur överste Bjelkes trupp. Av dessa fick de veta att man sänt en del rytteri från Sillerud hade sänts mot söder genom Norge för att anfalla dem i ryggen och besätta Köpmannebro, där de två svenska anförarna säger att det finns ett riktigt pass, där de därför har förlagt sina trupper för att bevaka detta. Fångarna berättade vidare att norrmännens samlade styrka i Dalsland uppgick till 8.000 man, varför Wrangel och Lillie anmodade överste Gabriel G:son Oxenstierna och landshövdingen Olof Stake att komma med förstärkning från deras trupper och från allmogen. De sände även ut beridna trupper mot norr för att rekognosera i Tösse socken. Wrangel och Lillie stannade kvar här till den 19 jan. Denna dag tycks vädret ha varit så bra att de beslöt sig för att försöka göra ett tappert försök att slå sig igenom till överste Oxenstierna, varför man sände ut en förtrupp, som följdes av de båda anförarna med huvudstyrkan.
Överste Bjelke hade emellertid återkallade sina trupper som varit kvar i Åmål. Reichwein lämnade Åmål med eftertruppen och trossen den 17 jan. Då de p. gr. a. det dåliga väglaget inte kunde ta med sig allt, lät han först soldaterna förse sig av provianten och brände sedan upp det övriga, innan man begav sig iväg.
Överste Wrangel kom fram till att Bjelkes trupp var för samlad och stark och drog sig därför tillbaka, men nu anföll de norska ryttarna och dragonerna i full galopp Wrangels eftertrupp och drev den mot huvudstyrkan, som försvarade sig så att det blev de norska soldaternas tur att dra sig tillbaka under stora förluster. Svenskarna förlorade bara en eller två soldater, enl. egen uppgifter. Efter denna batalj tågade Wrangel söderut och lämnade kvar en löjtnant med 50 man vid Köpmannebro på en bekväm holme. Den 20 jan. nådde Wrangel och Lillie tillbaka till Frändefors. Denna dag blev det även kallare väder.
För händelserna vid Köpmannebro har Munthe inhämtat information dels från Wrangels och Lillies rapporter och skrivelser till generallöjtnant Lars Kagg och till överste Gabriel Oxenstierna, samt dels från Sehesteds kopiebok. Om dessa uppgifter skriver Munthe att de innehåller mycket litet om händelserna dessa dagar. Dessutom är Sehesteds uppgifter om detta så förvirrat och svårt att få ordning på, att de må användas med yttersta försiktighet. Fäktningen vid Köpmannebro --- skådeplatsen för drabbningen, som säkert har stått något längre norrut och högst missvisande har fått sitt namn efter Köpmannebro. Som en lämning efter detta slag finns den lilla skans kvar, som de svenska soldaterna byggde trol. av stenar från ett bronsåldersröse som fanns på platsen.

Den svenske befälhavarens rapport 
pdf-dokument

 Bilder på originaldokumentet