Litteratur om hamrar, järnbruk och smeder

 

Litteratur för smedsläkts- och bruksforskare

Litteraturen om den svenska järnhanteringen är mycket stor och fördelar sig i första hand i två grupper, dels s. k. bruksmonografier och dels samlingsverk, där man antingen tar upp järnets historia i ett visst geografiskt område el ett områdes hela näringsstruktur. Man kan även hitta uppgifter i en socken- el. hembygdsbok.

I de fall då det inte finns någon tidsangivelse för det bruk som en forskare är intresserad av så kan man själv försöka att ta reda på om det finns något skrivet om detta. Om bruket inte finns med i nedanstående litteraturlista så rekommenderar jag dig att kontakta biblioteket i den kommun där bruket låg, alt. resp. länsbibliotek. Om det mot förmodan inte skulle finnas något skrivet om ”ditt” bruk så återstår egen källforskning i bl. a. kyrkböcker, hammarsmedsprotokoll och hammarskattelängder.

          Adamsson, R, Den svenska järnhanteringens finansieringsförhållanden 1800-1884, 1973.
Agorelius, V, Saxhyttan, en gammal bergslagsbygds historia, i: GIOB 8, 1959-60.
Alarik L:son, A, Rättsskipning inom Bergshanteringen i Grythytte socken, i: GIOB 12, 1961.
Almquist, J. A, Bergskollegium och bergstaten, i: Meddelanden från svenska riksarkivet, ny följd 2:3, 1909.
Almquist, J. A, Uddeholmsverken, 1899.
Alsterlund, J. W, Ett och annat om Wermlandsberg och Kroppa kungsgård, 1875.
Almquist, J. A., Graningeverken, 1909.
Andersson, D, Minne från Nora bergslag, 1934.
Andersson, F,  Svanå bruks historia, 1964.
Andersson, I, Uddeholms historia, 1914.
Andersson, K,  Järnets män [Hjälmfors bruk, Långareds Verkstad], 1993.
Appell Jonsson, E, Industrins utveckling i några bruksorter, 1970 (Uppsats från Kulturgeografiska institutionen vid Uppsala universitet).
Arpi, G,  Den svenska järnindustrins träkolförsörjning 1830-1950. JK BS 14, 1951.
Attman, A, Forsmark och vallonjärnet, 1987.
Attman, A, Svenskt järn och stål 1800-1914, JK BS 21, 1986.
Bark, H, Skinnskattebergsbygdens historia, 1974.
Berg, K. A., Värend som järnbärarland, i: Värendsbygder. Norra Allbo Hembygdsförenings Årsbok, 1964.
Berggren, R, Den dolda rikedomen. Forsbacka (X) – ett bruk och dess historia, 1996.
Bergkvist, S, & Olls, B, Gamla smeder och bruk, 1971.
Berglund, B, Ryfors bruk 1742-1920, 1988.
Berglund, Chr, Försök till beskrifning öfver Lindes, Ramsbergs och Nya Kopparbergs bergslag, 1860.
Bergslag, kartläggning av källorna till samt studier i bergshanteringens historia i Örebro län, utg. av Örebro Läns Företagsarkiv; red. C. M. Lindgren, 2000.
Beskow, H, Högbo Bruk, 1964.
Bergsten, K. E., Östergötlands bergslag. Meddelanden från Lunds  geografiska institution. Avhandlingar X, 1946. Diss.
Björkenstam, N, Bergsmännens hyttor och hamrar på Värmlandsberg från medeltid till 1600-tal, i: MHF XXXI, 1990.
Björkenstam, N, Bergsmän och hyttor på Värmlandsberg 1-3, 1967-1969.
Björkenstam, N, Den gamla svenska masugnen i: Polhem 1985:3.
Björkenstam, N, Den svenska järnhanteringens tekniska utveckling, 1996
Björkenstam, N, Välljärnstillverkningen i Sverige från medeltid till begynnande 1900-tal i: Bergsbladet. Årg. 43, 1986.
Björkenstam, N, Västeuropeisk järnframställning under medeltiden. JK BS nr 26 och Stockholm archaeological reports nr 25, 1990.
Blom, P, Axmars hytta, bruksminne i norra Gästrikland, 1977.
Blom, P, Iggesunds järnverk, ett bruksminne i Hälsingland, 1993.
Blom, T, I ett järnbruk [roman], 1946
Blomgren, L, Det var en gång ett järnbruk, [Hemmesjö], 1990.
Boëthius, B, Gruvornas, hyttornas och hamrarnas folk, 1951.
Boëthius, B, Robertsfors bruks historia, 1921.
Bredefeltd, R, Tidigmoderna företagarstrategier. Järnbrukens ägar- och finansieringsförhållanden under 1600-talet. Acta universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Economic History 19, 1994, Diss.
Bromander, C. V, Letafors. Fordom Wermlands nordligaste bruk, 1899.
Brunius, J, Järnet från Örebro. Studier i stadens handel 1580-1610 i: Vasatidens Örebro, 1988.
Brännman, E. T, Hur världens nordligaste järnbruk [Kengis] kom till, 1940.
Bursell, B, Träskoadel. Om lancashiresmederna vid Ramnäsbruk o. 1900, 1974.
Bäckefors Hembygdsförening, Bäckefors bruk, 1977.
Calissendorff, K, Äldre uppgifter om svenskt järn, JK BS 37, 1985.
Carlberg, J. O,  Historiskt sammandrag om svenska bergverkens uppkomst och utveckling, samt grufvelagsstiftningen, 1879.
Carlborg, H, Baggå bruk, i: MHF XIV, 1945.
Carlborg, H, Kohlswa järnverk, 1924.
Carlborg, H, Uttersbergs bruk, 1920.
Carlsson, G, Ankarsrum, Hallingebergs socken, 1989.
Dahlgren, L, Nordenfeltarna på Björneborg, 1922.
Dahlgren, S, m. fl. Makt & vardag, 1993.
Danielsson, T, Stöpsjöhyttan 1606-1974, 1974.
Darell, J. G, Bruks- och gruvregister till Jernkontorets annaler 1817-1936, 1984.
De värmländska brukstraditioner. En bok om bruk och brukskultur,  i: Nationen och Hembygden XIV, 1992.
Douhan, B, Arbete, kapital och migration, 1985 Diss.
Douhan, B, Bruk i Uppland, 1990.
Douhan, B, Släktforskning – källmaterialet, i: Vallonättlingen, 1989 (särtryck).
Douhan, B, Vallonerna i Sverige, i: Fataburen, 1981.
Dress, O,  Beskrivning om järn- och ståltillverkning, BBV, 1925.
Duhne, Chr, Norrbärke, en bergslagssocken, 1957.
Ekman, C, Några anteckningar till Kättingens historia, 1972.
Edestam, A, De dalsländska järnbruken, 1977.
Ekman, G, Ur Storforsverkens historia, 1921.
Elfstrand, P. I., Ur Mackmyra bruks historia, 1926.
Elgh, P, Ekologi och expansion vid Degerfors järnverk 1660-1990, i: Bergslags arkiv 1992, Årsbok för historia och kulturhistoria i Bergslagen.
En Bergsbok till Carl Sahlin, 1921.
Engberg, J, Herrgården och hammaren i Högsjö 1638-1874, 1976.
Englund, K & Öman, K, Granbergsdals hytta 350 år, 1992
Enhörning, Fr.. m. fl., Ryfors bruk, 1994.
Forssell, H, Bärke bygden I, 1977.
Erco, C, Från svarta till vita kol [om västvärmländska järnbruk], 1943.
Eriksson, G. A, Bruksdöden i bergslagen efter år 1850, JK BS nr 15, 1955.
Eriksson, G. A, Bruksliv och bruksdöd i Västerbergslagen, i: Dalarnas hembygdsbok 1954.
Eriksson, G. A, Något om järnhanteringen i Dalarna och Västmanland 1850-1900, Västmanland-Dala nations skriftserie VIII, 1950.
Eriksson, M, Järnräntor under 1500-talet. JK BS 11, 1948.
Ernvik, A, Bäckhammars bruk, 1971.
Ernvik, A, Östvärmländska järnbruk. Skrifter utg. Av Värmlands Museum 5,1968.
Faire de, J, Vallonsmide och bruksliv i Dannemora bergslag under gångna tider. Minnen från Vallonsmedjan i Österbobruk. i: Daedalus 1992.
Florén, A, Disciplinering och konflikt, (Jäders bruk), 1987. Diss.
Florén, A, Genius och producentkontroll. Kvinnoarbete inom svensk bergshante-ring, exemplet Jäders bruk 1640-1840, 1991.
Forsberg, K, Gusums bruks historia 1653-1953, 1953.
Forsberg, K, Hults bruks historia 1697-1947, 1949.
Forsslund, K-E, Ur Morgårdshammars krönika, 1931.
Furuhagen, H, Mercurius och Vulcanus. En krönika om järnet i Sverige, JK BS 32, 1997.
Furuskog, J, Asphyttan. Värmlands äldsta järnbruk, i: Värmland Förr och Nu,  1919.
Furuskog, J, De värmländska järnbruksbygderna (alt. järnbruken), 1924 Diss.
Furuskog, J, Det svenska järnet genom tiderna, 1939.
Furuskog, J, Hyttor och hamrar i östra Värmland, i: Värmland Förr och Nu, 1918.
Furuskog, J, Värmländska stångjärnsbruk på 1500-talet, 1921.
Garnej, J. C, Handledning uti svenska masmästeriet, 1791.
Geer de, G,  Järnet, stormakt i svenskt näringsliv, 1960.
Gislestam, T, Några anteckningar om bruksägaren Kristoffer Neumans industriella verksamhet på Gotland 1649-63, 1964, (Stencil. Visby Landsarkiv).
Gjöres, A, Bruket vid Barken (Smedjebacken), 1956.
Granlund, J, Greksåsars bergsmän i hyttelag och gruvlag, i: MFÖLM XIV, 1945.
Gunnarsson, B,  Karmansbo och järnet, 1987.
Göransson, Edw., Husqvarnas vapenfabrik 1689-1939. En historik. 1939.
Haggrén, G, Från brukspatronernas disciplineringsredskap till kronans förvaltningsorgan [bergstingrätter i Finland och Sverige], i: Historisk tidskrift för Finland 79:1, 1994
Haggrén, G, Hammarsmeder, masugnsfolk och kolare. Tidigindustriella yrkesarbetare vid provinsbruk i provinsbruk i Sverige. Diss., 2001. JK BS nr 30. STH publ. nr 5.
Hallerdt, Bj., Leva i brukssamhälle [Surahammar] 1845-1920, 1957.
Hammarskattelängd över alla i Sverige och Finland varande Stångjärnshamrar ... år 1748.
Harmens register över svenska järnbruk, opubl. finns på Riksarkivet.
Haslum, B, Från Galtströms järnbruk till SCA, 1993.
Heckscher, E. F, De svenska manufakturerna under 1700-talet, i: Ekonomisk Tidskrift, 1937.
Heckscher, E. F, Historieuppfattning; Svenska järnhanteringens ekonomiska historia, 1944.
Heckscher, E. F, Svenskt arbete och liv, 1980, 9:e uppl.
Heckscher, E. F, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa I:1-2, II:1-2, 1935-36, 1949.
Hedberg, L., Karl IX. Företagarfursten & envåldshärskaren, 2009
Hedberg, M, Bergverk i Jämtlands län. Dröm och verklighet 1651-1871, 1992.
Helger, N,  Gåsborns socken i Värmland, 1951 2:a omarb. o. utvidgade uppl.
Helger, N,  Hällefors socken. Hembygdsbeskrivning i historisk framställning, 1945.
Helger, N, Ransäter och Munkfors. Sockenbeskrivning i historisk framställning, 1944.
Helmfrid, B, De på stenhuset, [Norrköping], 1959.
Helmfrid, B
, Holmenöden under fyra sekler, 1954.
Helmfrid, B
, Norrköpings stads historia 1 (1568-1655), 1963 Diss.
Hildebrand, K-G, De uppländska bruken, i STF 1962.
Hildebrand, K-G, Fagerstabrukens historia 1-5, 1957-59.
Hildebrand, K-G, Svenskt järn under 1600- och 1700-talet, JK BS  20, 1987.
Holm, N. F, Svärta bruksarkiv, i: Arkivvetenskapliga studier 1, 1950.
Holmqvist, A. G, Några anteckningar om Saxå bruk, (S) 1932.
Hultin, T, Historisk upplysning om bergshantering i Finland under svenska tiden, 1896.
Hälleforsnäs bruks historia,  [ABF], 1992
Höijer, S, Kring en gammal bergsmansgård [Nyhyttan], 1969.
Isaksson, O, Vallonbruk i Uppland, 1998.
Ivarsson, J-O, Herräng, 1991.
Jacobsson, G, Näfveqvarns bruk under 300 år, 1923.
Jacobsson, V, Bruzaholms historia, i: Småländska kulturbilder, 1971.
Jacobsson, G. m. fl.,  Olofsfors bruk 1762-1894, 1958.
Jansson, E. Alf., Bergsbruken i det forna Gripsholms län, 1952.
Jansson, E. Alf., En bok om Ramnäs bruk, 1951
Jansson, E. Alf., Hallstahammars bruks historia, 1953.
Jansson, E. Alf., Ljusnedals bruks krönika, 1958.
Jansson, E. Alf., Ortala Bruk, 1948.
Jansson, E. Alf., Tersmederna på Larsbo bruk, 1943.
Jansson, E. Alf., Vira Bruk, 1943.
Jansson, E. Alf., Överums bruk tre hundra år 1654-1954, 1955.
Jansson, G, Smeder vid Billingsfors Järnbruk, i: Gamla Steneby I, 1989.
Johansson, J, Om Noraskog I-II, 1875-1882
Johansson, J, Vederlaget för tackjärnstionde, 1872.
Johansson, J. O, Smeder, brukspatroner och bergsmän, 1933, flera upplagor.
Jonsson, G,  Forsmark och järnet, 1979.
Järnbruksminnen i: Nordiska Muséets årsbok 1952.
Karlsson, P-A, Järnbruken och ståndssamhället, JK BS 25, 1990.
Karlsson, S,  Järnet, folket, bygden. [Åkersstyckebruk], 1991.
Kihl, G,  Norbergsboken, 1974.
Kilbom, K, Vallonerna, 1958.
Kjellgren, H, Historik över Munkfors bruk (stencil), 1944.
Klingnéus, S, ”Vi flyttar inte ...”, Närkes faktori, i: Vasatidens Örebro, 1988.
Kronborg, M, Vallonbruk i Uppland: en litteraturguide, 1998.
Kumlien, K, m. fl., Norberg genom 600 år, 1958.
Lamm, C. J, Plagemanns resor 1833-56 i Norrland, Dalarna, Västmanland, samt på Gotland, 1-2, 1944.
Larsson, M,  Arbete och lön vid Bredsjö bruk, 1980.
Ledin, L. A, Gnistor från de västernorrländska järnbruken, 1933, 1937.
Lindberg, P. G,  Ståltillverkningen i Västanfors-Fagersta, 1943.
Lindblom, K, Vallonsläkter under 1600-talet I-III, 1989-1992.
Lindén, B, 1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar och kvarnar, fiskerier m. m. inom Kopparbergs län, 1974.
Lindgren, C. M, Hamrar och järnbruk i Örebro län, opubl. manus.
Lundberg, B, Bruksarkiv. Förteckning i enskilda arkiv i Landsarkivet i Uppsala, i: Arkivvetenskapliga studier 4, 1968.
Lundberg, E. B, Lummelunds bruk, 1939.
Lindholm, S, Fredriksfors bruk, 1980.
Lorichs, L, En bok om Hed socken, 1931
Lorichs, L, Gunilboboken, 1953.
Lorichs, L, En bok om Malma socken, 1940
Lundh, H. L, Björneborgs bruk, 1959.
Löfström, K.,  Åskagssläkten, 1931
Löwegren, G, Den svenska järnhanteringen genom tiderna, 1948.
Malmberg, E, Strömsbergs bruks historia, 1917.
Matz, E,  Ramsberg, 1989.
Mellander, B, Älgå spiksmedja, 1984.
Mest om järn, STF 1989.
Meyersson, Å, Vapenindustrin i Arboga under äldre Vasatid. Kungl. Livrustkam- marens akter och utredningar 3, 1939.
Molin, H, Karlholms bruks bok, 1950.
Molin, H, Munkedal. En bygd och ett bruk i Bohuslän, 1949.
Molin, H, Wirsbo, det som var, det som är, 1943.
Montelius, S, Arbetare och arbetarförhållanden vid Fagerstabruken o. 1600-1815, i: Fagersta brukens historia V, 1959
Montelius, S, Norns bruk, i: Hedemora socken, 1982.
Montelius, S, Säfsnäsbrukens arbetskraft och försörjning 1600-1865, 1962. Diss.
Morger, K, Skebo bruk. Teknisk och social förändring på ett järnbruk på 1870-talet, 1985.
Morgårdshammar. En industri med över 250-åriga traditioner, 1944.
Möller, P,  Svenska järnstämplar, 1987.
Nachmanson, A & Hannerberg, D, Garphyttan. Ett gammalt bruk, 1945.
Nilsson, S-E, Skatter, skattejärn och järnbruk [Skåne], i: Wittsjö Hembygdsförenings Årsskrift 1994.
Nisser, M, Hyttor i Örebro län. Järnkontorets Forskning, ser. H, 1974.
Nisser, M, Engelsbergs bruk, 1976.
Nisser, M, Träkolshyttor i Örebro län, i: Från bergslag och bondebygd 1971.
Norberg, P, Forna tiders järnbruk i Norr- och Västerbotten, i: BBV, 1958.
Norberg, P, Gästriklands hyttor och hamrar, 1959.
Norberg, P, Hälsinglands järnbruk i gången tid, i: BBV, 1956.
Norberg, P, Medelpads nedlagda järnbruk, i: BBV, 1959.
Norberg, P, Ångermanländsk järnhantering, i: BBV, 1952.
Nordström, A, Bergsmän och brukspatroner, 1987.
Nordström, A, Vira klingsmedja och liebruk, 1969.
Nordström, O, Relationer mellan bruk och omland i östra Småland 1750-1900,    Meddelanden från Lunds geografiska institution. Avhandlingar nr 22, 1952. Diss.
Norrbotten av skilda författare, 1921.
Nyberg, V, Gamla järnbruk i Medelpad, 1950.
Olsson, J-O, Wänga bergslag, 1994.
Omberg, T,  Bergsmän i hyttelag. JK BS 28, 1992. Diss.
Pettersson, Ö,  Hällestads bergslag, 1979.
Rabenius, L, Wikmanshytte bruksegendomar och dess ägare genom tiderna, 1945.
Ringmar, R, Gästriklands bergsmän, Kronan och handelskapitalet. Aktörer och institutionella spelregler i bergsmansbruket, 1650-1870, diss. 1999.
Rinman, Sv,  Bergwerks Lexicon, 1788-89.
Rinman, Sv,  Tjänsteberättelse rörande de grövre järnförädlingarna 1761-70, JK BS 4, 1987.
Rollof, Y, Småländsk järnhantering i gångna tider,  Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenings Årsbok nr. 48, 1991.
Rosenberg, C. M, Geografiskt-Statistiskt handlexikon öfver Sver­ige I-IV, 1882-83, faksimilutgåva 1982.
Rydén, G, Gammalstilla stångjärnshammare, 1984.
Rydén, G, Hammarslag och hushåll, 1990, Diss. även i JK BS 27, 1991.
Rönnow, S, Skagersholms herrgård och järnbruk, 1944.
Rönnow, S, Wedevågs bruks historia, 1944.
Sahlin, C, Skånska järnbruk i äldre tider, i: JK BS 10, 1939.
Sahlin, C, Svenskt stål före götstålsprocesserna, 1931.
Sahlin, I, & Öhman, E, Järn- och ståltillverkning, 1940.
Sahlin, I, Svenskt stål, 1941.
Schröderstierna, S, Berättelser över de finare järn-, stål- och metallfabrikerna åren 1754-59, utg. Gösta Malmberg. Föreningen för svensk kulturhistoria nr. 5, 1925.
Serning, I,  Vinarhyttan, 1982.
Sjöberg, M, Järn och jord. Bergsmän på 1700-talet, 1993. Diss.
Sjöberg, S, Söderfors, 1956.
Sjöman, H, Ett gammalt järnbruk i Finnveden, 1958.
Staf, N, Ransätersbruken och deras ägare, 1974.
Steckzén, B, Bofors. En kanonindustris historia 1646-1946, 1946.
Steen, B, Om brukslivet i norra Uppland på baronernas tid, 1966.
Stockman, S. K, Den svenska järnhanteringens utveckling, SOU 1922:52.
Ström, E. T, Hällefors och Grythytte bergslag från 1640 till omkring 1700, 1956, Diss. Meddelande från Göteborgs universitets geografiska institution nr. 52
Ström, E. T., Silvret och bygden. Hellefors silververks historia, 1987.
Stämpelbok 1845.
Stämpelbok 1877.
Stämpelbok för järnverken i Sverige, 1864.
Sundberg, C. G, Kring bruksortens äldre historia [Storfors], 1988.
Sundholm, H, Järntillverkningen i Norrland, i: BBV XXII, 1935.
Surahammar, 1950.
Svanström, G, Järn, trä och hjärtan [roman, släktskildringar, Ångermanland], 1930.
Swedeborg, Em., Om järnet, sv. uppl. 1923.
Svenska järnstämplar, 1897.
Svenska järnstämplar, 1908.
Svenska järnstämplar, 1918.
Svenska järnstämplar, 1987 (se Möller, P.).
Svenska smedsläkter, utg. av Föreningen för Smedsläktforskning:
Nr.
   1, Garneij och Köhler, 1995.
Nr.
   2, Asp och Swartling, 1996.
Nr.
   3, Lögdström och Stockhaus, 1996.
Nr.
   4, Becker, Roxström, Silja och Wennerström (del 1), 1997.
Nr.
   5, Carlberg, Hjulström och Thunman, 1997.
Nr.
   6, Gevert del 1, 1998.
Nr.
   7, Broms och Hjerpe, 1998.
Nr.
   8, Gevert del 2, 1999.
Nr.
   9, Hammarbäck och Nyqvist, 1999.
Nr. 10, Gropp, Skönberg och Wennerström del 2, 2000.
Nr. 11, Vieweg, Lybeck och Ringel, 2000.
Nr. 12, Lögdqvist, Spångberg och Sverkström, 2001.
Nr. 13, Palm, 2001.
Nr. 14, Brusk och Nordahl, 2002.
Nr. 15, Lindberg, 2002.
Nr. 16, Aldrin, Hammar och Ståhle, 2003
Nr. 17, Taberman och Wahlqvist, 2003.
Nr. 18, Göthberg, Lang, Lodén och Tjernlund, 2005.
Nr. 19, Wård och Öhman, 2006.
Nr. 20, Hane del 1, samt Lundström, 2006.
Nr. 21,
Berggren, Geschwind, Ljung och Reisman, 2007.
Nr. 22, Axberg (Ferna), Rolig och Örn, 2009.
Nr. 23-24, Qvarfordt, 2010.
Svenska Smedsläkter band 1, med uppgraderade versioner av släkterna från häfte1-10, 2003.
Svenska Smedsläkter band 2, med uppgraderade versioner av släkterna från häfte11-20, 2009.
Smedsforskarnas årsskrift 2002. Den har temat ”Smedernas liv”, 2003.
Smedsforskarnas årsskrift 2003. Den har temat "Smedernas arbete", 2004
Söderlind, E. P, Sollefteå bruk och Bollsta masugn, 1981.
Söderström, T, Bergsmän och brukspatroner i svenskt näringsliv, 1948.
Sörenson, U (red.), Järn bryter bygd. Ekomuseum i Bergslagen berättar i landskapet, 1986.
Tabergs bergslag I-II, 1929, 1934.
Thorbjörnsson, H, Järnbruket i Floda 1738-1858, 1978.
Tigerstedt, Ö, Fagerstabrukens historia. Kavalkad, 1957.
Tillhagen, C-H, Järnet och människorna, 1981.
Utterström, G, Iggesunds bruks historia 1685-1985 I-II, 1985.
Utterström, G. & Söderlund, E, Fagerstabrukens historia I-V, 1957- 59.
Waldén, B, Frövifors bruk och dess föregångare Frövi bruk. Minnesskrift, 1951.
Waldén, B, Lag och rätt i Noraskoga, 1973.
Waldén, B, Skyllberg 1346*1646*1946 1-2, 1947-1949
Veide, P. G, Åryd, 1954.
Weinhagen, A, Gruvor, hyttor och hamrar ..., i: Norberg genom 600 år, 1958.
Weinhagen, A, Norbergs bergslag, 1947, Diss.
Wermlands läns Calender för år 1841, 1841.
Värmland förr och nu, Bergslagsbygd i förvandling, 1981.
Vilkuna, K. H. J,  Levnadsstandard och arbetsmoral vid stormaktstidens järnbruk, i: Historisk tidskrift för Finland 79:4, 1994
Zetterlund, J. E, Beskrifning öfver Braås bruk med Adamsbergs stångjerns hammare och underlydande hemman och lägenheter …, 1825.
Åberg, K. G, Namn på socknar, härader, städer och län. Baklänges- och framlängeslistor, 2:a utökade uppl. 1999.
Åberg, K. G, Register till Färnebo Härads (S) domböcker 1638-1690, I-II, tillsammans med Sven Myhl, 1992.
Åberg, K. G, Register till Grythytte Härads (T) domböcker l64l-1680,  1992.
Åberg, K. G, Register till Grythytte Härads Bergstingsrätters (T) domböcker l662-1690, 1991.
Åberg, K. G, Register till Värmlands Bergstingsrätters domböcker 1657-1690, 1992.
Åberg, K. G, Smeder i Värmland i: Släktforskarnas årsbok 2001, utg. av Sveriges Släktforskarförbund, 2001.
Åberg, K. G, Svenska Pappers- och Glasbruk, o. 1540-1900.
Åberg, K. G, Två tusen svenska hamrar och järnbruk, anlagda o. 1540-1870, 2:a uppl. utökad.
Ågren, M, ed, Iron-making societies. Early Industrial Development in Sweden and Russia, 1600-1900, 1998.
Ågren, M, Jord och gäld, (södra Dalarna), 1992. Diss.
Åkerman, H, Gunnebo bruk 1764-1939, (minnesskrift), 1939.
Åkerman, P, Styckegjutning och lodstöpning i Tjust, i: Tjustbygden, 1960.
Ärlemalm, J,  Bennebols bruk, 1993.

Förkortningar
BBV
= Blad för bergshanteringens vänner
Blg= bergslag
Diss = doktorsavhandling
Ds  = domsaga
GIOB = Grythyttan i Ord och Bild
JK BS = Järnkontorets bergshistoriska skriftserie
LFS = Landsförsamling
MFÖLM = Meddelanden från Örebro läns museum
MHF = Med hammare och fackla, utg. av Sancte Örjens Gille.
RR = Rådhusrätt
SFS = Stadsförsamling
STF = Svenska Turistföreningens Årsbok
Tlg = tingslag

Om du saknar någon bok kan du sända uppgifter om den till mig här